Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje nábytku, matrací a souvisejícího zboží mezi společností RaV nábytek s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

2. Prodávajícím je obchodní společnost RaV nábytek s.r.o., se sídlem Větrná 18a, 635 00 Brno, identifikační číslo 04765869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C/91809 a registrovaná jako plátce DPH s DIČ CZ04765869.

3. Kupujícím se rozumí fyzická i právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.

4. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.

5. Kupující je si vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

6. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Dále obě strany souhlasí s elektronickou dodejkou nebo fakturou pro vystavení EET.

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

1. Prodávající pro účel nabídky zboží využívá internetový obchod, který je provozován na webové adrese www.matrace-rosty.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (například množstevní sleva). 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Při dodání do Slovenské republiky jsou náklady spojené s balením a dodáním vypočítány individuálně a projednány s Kupujícím. 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
fakturační (ev. dodací, pokud jsou odlišné) údaje, kontaktní údaje na Kupujícího (e-mailová adresa, telefonní číslo),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud se jedná o cenově náročnější objednávku, případně zakázkovou výrobu, si Prodávající vyhrazuje právo požadovat po Kupujícím úhradu finanční zálohy. Stanovy zabývající se zakázkovou výrobou naleznete v části X. Zakázkové zboží těchto obchodních podmínek.
6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (do 24 hodin od odeslání ve webovém rozhraní), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštu, a to na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou uvedl v objednávce.
7. Zrušení odeslané objednávky je možné Kupujícím do 24 hodin a to telefonicky či e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky.
8. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
9. Objednávku lze vytvořit také odesláním e-mailu na adresu rav.nabytek@gmail.com. Tato e-mailová zpráva musí obsahovat: druh zboží (jeho název), požadovaný rozměr (případně i barevné varianty), počet kusů, fakturační adresu, telefonní číslo a požadovaný způsob platby. Dodací adresu je nutné psát pouze v případě, že se liší od adresy fakturační. Tato objednávka bude Prodávajícím e-mailem potvrzena a bude definována cena jak za zboží, tak za dopravné a balné.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází doručením přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštu, a to na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce. 

3. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn. 

4. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat.

 

 5. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má Prodávající právo objednávku po dohodě s Kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si Prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 

IV. DODACÍ LHŮTA

1. Dodací lhůta je uvedena u každého zboží. Standardní dodací lhůta je od 1 do 4 týdnů.

2. U některých výrobků se může dodací lhůta prodloužit na maximálně 6 týdnů. V případě prodloužení bude Kupující Prodávajícím informován.

 

V. VÝMĚNA ZBOŽÍ

1. V případě potřeby Prodávající Kupujícímu nepoužité a nepoškozené zboží vymění za jiný druh, pokud se nejedná o zakázkovou výrobu (specifikováno v části X. Zakázkové zboží těchto Obchodních podmínek).

2. Zboží pro výměnu stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu: Marek Vlasák, Ostopovice 713E, 664 49 Ostopovice. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši Kupující.

3. Podrobné informace o postupu u výměny zboží naleznete v odkazu Vrácení zboží, reklamace. 

 

VI. Zásady ochrany osobních údajů RaV nábytek s.r.o.

I. Základní ustanovení

1. Odesláním objednávky udělujete společnosti RaV nábytek s.r.o., IČ:
04765869, DIČ: CZ04765869, se sídlem Větrná 18a, 635 00 Brno, Česká
republika (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zpracovával tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- adresa bydliště, případně doručovací adresa, liší-li se od adresy bydliště,
- e-mailová adresa,
- telefonní číslo.

2. Ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce dochází na základě
zákonného důvodu uvedeném v čl. 6 odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR, tj. za
účelem následného uzavření kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) a následné
realizace práv a povinností ze Smlouvy (např. platební transakce, vyúčtování,
daňové povinnosti, distribuce zboží) uzavírané při výkonu podnikatelské
činnosti Správce se zákazníkem (dále jen „Subjekt údajů“). S výše uvedeným
zpracováním Správce nevyžaduje Váš výslovný souhlas.
3. Přihlášením k newsletteru na webových stránkách Správce udělujete Správci
svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v odst. 1 za
účelem poskytování přímého marketingu – pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je dobrovolné. Zasílání
obchodních sdělení a newsletterů máte možnost kdykoli odhlásit., buď přímým
odhlášením z newsletteru nebo písemnou žádostí adresovanou Správci
osobních údajů na e-mailovou adresu: rav.nabytek@gmail.com nebo na adresu sídla
Správce.
4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným
způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

II. Cookies

1. Výslovným souhlasem uděleným na webové stránce Správce udělujete Správci
souhlas s použitím souborů cookies. Na základě nich dochází ke zpracování
osobních údajů – cookies třetích stran (IP adresy nebo názvy domén počítačů
používaných uživateli, kteří se připojují k webu, adresy URI/URL požadovaných
zdrojů, čas požadavku, metoda použitá k odeslání požadavku, velikost souboru
získaného v odpovědi, údaje o prohlížení webu, údaje o prohlížeči a další

parametry souvisejících s operačním systémem a uživateli). Tyto údaje
nezbytné pro používání webových služeb jsou také zpracovávány za účelem:
- získávání statistických informací o využívání služeb (nejnavštěvovanější
stránky, počet návštěvníků za časový úsek nebo den, zeměpisné oblasti
původu atd.);
- sledování hladkého chodu nabízených služeb.
2. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si můžete následně kdykoliv
nastavit v části Nastavení souborů cookies nebo ve svém internetovém
prohlížeči.
3. Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých cookies (kromě
cookies nezbytných pro technické ukládání nebo pro poskytnutí služby, tzv.
základní cookies nezbytné pro správné fungování webových stránek) nebo
pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování
souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a
služby.
4. Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého
prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies
jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:
- Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
- Google (informace o cookies)
- https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

5. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro
fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost
a kompatibilitu webových stránek.

III. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
(po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu);
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů s nimi bude naloženo dle platné
právní úpravy, zejm. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a
Nařízení GDPR.

IV. Příjemci osobních údajů

1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)
nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou
poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů, analytických
nástrojů a služeb pro přímý marketing. Zpracování osobních údajů mohou pro
Správce zpracovávat i tito poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a
aplikací, které Správce využívá: Google Analytics, Adwords, Facebook,
[doplnit].
2. Jako subjekt údajů tímto souhlasíte, aby vaše e-mailová adresa byla předána
za účelem zaslání dotazníku spokojenosti provozovateli internetových stránek
www.heureka.cz, společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186
00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977, vedená u Městského soudu v
Praze, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727.
3. Údaje mohou být dále poskytnuty:
- zaměstnancům a spolupracovníkům Správce údajů, jakožto odpovědné osobě,
nebo internímu zpracovateli údajů a / nebo správci systému a osobám
zajišťující platební transakce a dopravcům;
- jiné společnosti nebo subjektu (jako jsou IT konzultanti, pojišťovny atd.) s
Vaším souhlasem a / nebo k výkonu činností nezbytných pro pověřený
profesionální úkol a / nebo pro externě zajišťované činnosti jménem Správce
údajů, jakožto externímu zpracovateli údajů.
4. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám za účelem, který není
povolen zákonem nebo není v souladu s tímto prohlášením.
5. Osobní údaje nejsou předávány do jiných členských stát Evropské unie.

V. Vaše práva

1. V souladu a za podmínek Nařízení GDPR máte tato práva:
a. Právo na přístup k osobním údajům – máte právo od Správce získat
informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, o
jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také
právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost
nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte
právo kdykoli doplnit.
b. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou
povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává,
pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte-li o to.
c. Máte právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování Vašich
osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných
zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu

prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte
právo kdykoli vznést námitku.
d. Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje,
které jste Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto
údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to
technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
e. Jestliže nedojde k uzavření Smlouvy, souhlas se zpracováním osobních
údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu
rav.nabytek@gmail.com nebo dopisu na adresu sídla Správce. Právo kdykoli
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých na
základě uzavřené Smlouvy (údaje uvedené v čl. I.1.) se neuplatní,
jelikož osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy s Vámi
uzavřené v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, nikoli na
základě souhlasu se zpracováním.

2. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých
osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo
se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
3. Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách
Úřadu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-
udaj/d-27276

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení
datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
osoby a zpracovatelé uvedení v čl. IV na základě smluvního vztahu se
Správcem.

 

VII. REKLAMACE A ZÁRUKA

1. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je Kupující povinen neprodleně hlásit Prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem Prodávající neručí.

2. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců, není-li uvedeno jinak, která začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

3. Záruka se nevztahuje na:

vady vzniklé běžným používáním
nesprávné použití výrobku
nesprávné skladování výrobku

4. Postup při reklamaci je podrobně popsán v odkazu Vrácení zboží, reklamace.

5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.

7. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. INFORMACE O ZBOŽÍ

1. Informace o zboží nabízeném ve webovém rozhraní Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter (včetně ilustračních obrázků) a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

IX. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE DO 14 DNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

2. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (při nákupu v rámci obchodní či jiné podnikatelské činnosti nevzniká právo na odstoupení do 14 dní bez udání důvodu).

3. Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění, od kterého začíná běžet 14 denní lhůta.

4. Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží a to nejpozději do 14 kalendářních dnů. Z vrácené částky mohou být odečteny náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

5. Postup pro odstoupení do 14 dní bez udání důvodu je podrobně popsán v odkazu Vrácení zboží, reklamace včetně potřebného formuláře.

X. ZAKÁZKOVÉ ZBOŽÍ

1. Veškeré zboží zahrnuté v této kategorii je vyráběno na zakázku. Obchodní podmínky u tohoto zboží se řídí stanovami X. Zakázkové zboží.

2. Většina objednávaného zboží není vedena skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti je vyráběna na zakázku dle přijatých objednávek. Tzn. přijatá objednávka Kupujícího je poté zadána do výroby. Z tohoto důvodu je u řady zboží termín dodání 2-4 týdny (matrace a rošty), u postelí je dodací lhůta 3-6 týdnů a u některých výrobků 6-8 týdnů.

3. O dodací lhůtě je Kupující informován v každé kartě zboží (přímo v textu popisu).

4. Na zboží označené jako Zakázkové si Prodávající vyhrazuje právo žádat od Kupujícího uhrazení zálohy ve výši 30% z hodnoty zakázky.

5. V případě, že objednané zboží je Zakázková výroba, Prodávající o tom informuje Kupujícího a trvá na písemném souhlasu. Tato žádost o souhlas je odesílána e-mailem.

6. Dnem přijetí zpětného souhlasu Kupujícího začíná běžet termín dodání objednaného zboží.

7. U zakázkového zboží nelze uplatnit odstavec 6 občanského zákoníku 367/2000 Sb. a nelze odstoupit od kupní smlouvy.

8. Do kategorie zakázkového zboží spadá i atypické zboží, které je rovněž vyráběno na zakázku a Prodávající si vyhrazuje právo žádat od Kupujícího uhrazení zálohy ve výši 30% z hodnoty zakázky.

9. Zakázkové zboží jsou zejména matrace, rošty, postele, ložnicový a čalouněný nábytek. Mezi atypické zboží patří: nestandardní rozměry, barevné a jiné úpravy výrobků, čalouněný nábytek s možností výběru látky.

10. Prodávající je díky zakázkové a atypické výrobě zboží schopen Kupujícímu nabídnout úpravy většiny nabízeného sortimentu. Například lze upravit rozměr matrací přesně na centimetr dle konkrétní postele. Pro tyto služby Kupující kontaktuje Prodávajícího e-mailem včetně specifikace konkrétních požadavků, Prodávající poté vystaví nezávaznou kalkulaci a domluví se na následujícím postupu (upřesnění, nacenění, termín dodání).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.10.2021.

2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

4. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

RaV nábytek s. r. o.
Větrná 18a, 635 00  Brno
IČ: 04765869, DIČ: CZ04765869
bankovní spojení:  2300939449 / 2010

Tel.: 603 904 264 

Zákony a předpisy:
– zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
– zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů