Hodnocení obchodu na Zboží.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje nábytku, matrací a souvisejícího zboží mezi společností RaV nábytek s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

2. Prodávajícím je obchodní společnost RaV nábytek s.r.o., se sídlem Větrná 18a, 635 00 Brno, identifikační číslo 04765869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C/91809 a registrovaná jako plátce DPH s DIČ CZ04765869.

3. Kupujícím se rozumí fyzická i právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.

4. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.

5. Kupující je si vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

6. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Dále obě strany souhlasí s elektronickou dodejkou nebo fakturou pro vystavení EET.

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

1. Prodávající pro účel nabídky zboží využívá internetový obchod, který je provozován na webové adrese www.matrace-rosty.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (například množstevní sleva). 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Při dodání do Slovenské republiky jsou náklady spojené s balením a dodáním vypočítány individuálně a projednány s Kupujícím. 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
fakturační (ev. dodací, pokud jsou odlišné) údaje, kontaktní údaje na Kupujícího (e-mailová adresa, telefonní číslo),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud se jedná o cenově náročnější objednávku, případně zakázkovou výrobu, si Prodávající vyhrazuje právo požadovat po Kupujícím úhradu finanční zálohy. Stanovy zabývající se zakázkovou výrobou naleznete v části X. Zakázkové zboží těchto obchodních podmínek.
6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (do 24 hodin od odeslání ve webovém rozhraní), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštu, a to na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou uvedl v objednávce.
7. Zrušení odeslané objednávky je možné Kupujícím do 24 hodin a to telefonicky či e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky.
8. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
9. Objednávku lze vytvořit také odesláním e-mailu na adresu rav.nabytek@gmail.com. Tato e-mailová zpráva musí obsahovat: druh zboží (jeho název), požadovaný rozměr (případně i barevné varianty), počet kusů, fakturační adresu, telefonní číslo a požadovaný způsob platby. Dodací adresu je nutné psát pouze v případě, že se liší od adresy fakturační. Tato objednávka bude Prodávajícím e-mailem potvrzena a bude definována cena jak za zboží, tak za dopravné a balné.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází doručením přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštu, a to na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce. 

3. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn. 

4. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat.

 

 5. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má Prodávající právo objednávku po dohodě s Kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si Prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 

IV. DODACÍ LHŮTA

1. Dodací lhůta je uvedena u každého zboží. Standardní dodací lhůta je od 1 do 4 týdnů.

2. U některých výrobků se může dodací lhůta prodloužit na maximálně 6 týdnů. V případě prodloužení bude Kupující Prodávajícím informován.

 

V. VÝMĚNA ZBOŽÍ

1. V případě potřeby Prodávající Kupujícímu nepoužité a nepoškozené zboží vymění za jiný druh, pokud se nejedná o zakázkovou výrobu (specifikováno v části X. Zakázkové zboží těchto Obchodních podmínek).

2. Zboží pro výměnu stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu: Marek Vlasák, Ostopovice 713E, 664 49 Ostopovice. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši Kupující.

3. Podrobné informace o postupu u výměny zboží naleznete v odkazu Vrácení zboží, reklamace. 

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Uzavřením kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl v objednávce, jsou pravdivé a souhlasí, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

4. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

5. Využíváním webového rozhraní Kupující souhlasí se zpracováním tzv. “cookies” tak, aby bylo usnadněno poskytování služeb informační bezpečnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů. Prodávající zajišťuje, aby Kupujícímu byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Kupující má možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncového zařízení – např. tím, že spustí ve svém webovém prohlížeči funkci anonymního prohlížení.

6. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v odkazu Ochrana osobních údajů.

VII. REKLAMACE A ZÁRUKA

1. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je Kupující povinen neprodleně hlásit Prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem Prodávající neručí.

2. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců, není-li uvedeno jinak, která začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

3. Záruka se nevztahuje na:

vady vzniklé běžným používáním
nesprávné použití výrobku
nesprávné skladování výrobku

4. Postup při reklamaci je podrobně popsán v odkazu Vrácení zboží, reklamace.

5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.

7. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. INFORMACE O ZBOŽÍ

1. Informace o zboží nabízeném ve webovém rozhraní Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter (včetně ilustračních obrázků) a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

IX. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE DO 14 DNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

2. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (při nákupu v rámci obchodní či jiné podnikatelské činnosti nevzniká právo na odstoupení do 14 dní bez udání důvodu).

3. Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění, od kterého začíná běžet 14 denní lhůta.

4. Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží a to nejpozději do 14 kalendářních dnů. Z vrácené částky mohou být odečteny náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

5. Postup pro odstoupení do 14 dní bez udání důvodu je podrobně popsán v odkazu Vrácení zboží, reklamace včetně potřebného formuláře.

X. ZAKÁZKOVÉ ZBOŽÍ

1. Veškeré zboží zahrnuté v této kategorii je vyráběno na zakázku. Obchodní podmínky u tohoto zboží se řídí stanovami X. Zakázkové zboží.

2. Většina objednávaného zboží není vedena skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti je vyráběna na zakázku dle přijatých objednávek. Tzn. přijatá objednávka Kupujícího je poté zadána do výroby. Z tohoto důvodu je u řady zboží termín dodání 2-4 týdny (matrace a rošty), u postelí je dodací lhůta 3-6 týdnů a u některých výrobků 6-8 týdnů.

3. O dodací lhůtě je Kupující informován v každé kartě zboží (přímo v textu popisu).

4. Na zboží označené jako Zakázkové si Prodávající vyhrazuje právo žádat od Kupujícího uhrazení zálohy ve výši 30% z hodnoty zakázky.

5. V případě, že objednané zboží je Zakázková výroba, Prodávající o tom informuje Kupujícího a trvá na písemném souhlasu. Tato žádost o souhlas je odesílána e-mailem.

6. Dnem přijetí zpětného souhlasu Kupujícího začíná běžet termín dodání objednaného zboží.

7. U zakázkového zboží nelze uplatnit odstavec 6 občanského zákoníku 367/2000 Sb. a nelze odstoupit od kupní smlouvy.

8. Do kategorie zakázkového zboží spadá i atypické zboží, které je rovněž vyráběno na zakázku a Prodávající si vyhrazuje právo žádat od Kupujícího uhrazení zálohy ve výši 30% z hodnoty zakázky.

9. Zakázkové zboží jsou zejména matrace, rošty, postele, ložnicový a čalouněný nábytek. Mezi atypické zboží patří: nestandardní rozměry, barevné a jiné úpravy výrobků, čalouněný nábytek s možností výběru látky.

10. Prodávající je díky zakázkové a atypické výrobě zboží schopen Kupujícímu nabídnout úpravy většiny nabízeného sortimentu. Například lze upravit rozměr matrací přesně na centimetr dle konkrétní postele. Pro tyto služby Kupující kontaktuje Prodávajícího e-mailem včetně specifikace konkrétních požadavků, Prodávající poté vystaví nezávaznou kalkulaci a domluví se na následujícím postupu (upřesnění, nacenění, termín dodání).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.10.2021.

2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

4. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

RaV nábytek s. r. o.
Větrná 18a, 635 00  Brno
IČ: 04765869, DIČ: CZ04765869
bankovní spojení:  2300939449 / 2010

Tel.: 603 904 264 

Zákony a předpisy:
– zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
– zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů